คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

Untitled document
145(1) iqa2554 iqa_2555
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มจธ. 2553 คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มจธ. 2554 คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มจธ. 2555
xxx(1) มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
sms sms_2554 คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2551
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554  
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2551
tqa_criteria_2012-2013_thai_edition1 slide-1-639  frontcover1_copy_1
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555-2556 Education Criteria for Performance Exellence 2011-2012 คู่มือประเมินคุณภาพภายใน มจธ. 2556 


Find us on Facebook