ตัวบ่งชี้ที่ 15
sms

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดคำอธิบาย
     
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า "..ให้หน่วยานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน..." ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่นสามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่

<< ไปยังเกณฑ์ สมศ.

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ :
     1. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
          - ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือปี 2553
          - ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือปี 2554 และ 2553
          - ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือปี 2555, 2554 และ 2553
      2. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่กำหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 

การดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับผลการประเมินเฉลี่ย 23 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเอง :

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

 ≥ 3.51

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

15 – 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

Find us on Facebook